Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij te Den Haag     
 BALANS PER 31 DECEMBER 2017    
     
  31-dec 31-dec
  2017           
2016         
   €  €
 ACTIVA    
Vlottende activa    
Liquide middelen 12.954        
 
     
PASSIVA    
     

Eigen vermogen

   
Exploitatiereserve 12.658  
     
 Kortlopende schulden    
 Overige schulden en overlopende passiva  296             
  12.954  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------  ----------------
     
Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij te Den Haag             
BATEN EN LASTEN OVER 2017
            20 17
Baten 13.550
Lasten     796
Bruto-omzetresultaat 12.754
12.754
Financiële baten en lasten      -96
Resultaat 12.658