Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij te Den Haag   2018  2017
 BALANS PER 31 DECEMBER 2018    
     
  31-dec 31-dec
  2018            
2017          
   €  €
 ACTIVA    
Vlottende activa    
Liquide middelen 13.007         
 12.954      
     
PASSIVA    
     

Eigen vermogen

   
Exploitatiereserve 13.007           12.658      
     
 Kortlopende schulden    
 Overige schulden  296
     
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------  ----------------
  13.007  12.954
Stichting HVV Laakkwartier in de Maatschappij te Den Haag             
BATEN EN LASTEN OVER 2018
  2018   2017
Donaties  5.708  13.550
Projecten  4.233             796          
 1.475  12.754
 
 Kosten
 -
 Overige Kosten  951              -
 951  96
Financiële lasten  175              96            
 1.126
Resultaat  349  12.658